A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Aktuelt

Varsling av oppstart planarbeid

Illustrasjon

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for deler av gnr 62 bnr 2 i Trøgstad kommune.

 

Planområdet er ca. 2,4 dekar og er avsatt til areal for tjenesteyting i kommuneplan for Trøgstad 2011 - 2023. Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse. Planen skal også sikre nødvendige leke- og oppholdsarealer til boligene

Forslagsstiller er Skoleveien AS. Arkama AS er utførende konsulent.

Merknader til planarbeider sendes innen 14.07.2016 til:

Arkama AS, Ordfører Voldens vei 9 1850 Mysen eller
post@arkama.no - tlf. 69890911.