A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Varsel om oppstart planarbeid - Reguleringsplan for Kirkebyåsen vest 3, frist 11. januar

Planavgrensning

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med detaljregulering for utvidelse av boligområdet Kirkebyåsen vest i Båstad. Området tilhører eiendommen Kirkeby gnr. 158 bnr 6, har et areal på 76 dekar og er avsatt til boligformål i kommuneplan for Trøgstad 2018 - 2029. Eiendommene 158/1, 158/90, 158/158 og 158/232 vil også bli berørt av planen.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videre boligbygging i Kirkebyåsen vest. Området vil vedentlig bli tilrettelagt med tomter for eneboliger, men det også bli avsatt områder for mer konsentert bebyggelse. Det antas at planen vil tilrettelegge for inntil 60 nye boliger.

Planområdet vil hovedsaklig få adkomst ved at de interne veiene Blåbærstien og Blåveisstien forlenges sydover, mens ett av områdene for konsentrert bebyggelse i syd vil få adkomst RV 22 ved Kirkeværn. Her vil det også bli etablert gangveiforbindelse til hele boligfeltet. For øvrig vil området få gode friområder og flere lekeplasser for små barn.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Johnny Bogø, tlf. 913 89 347. Innspill til planarbeidet sendes Bogø Byggplan, Sentvetveien 641, 1860 Trøgstad eller  johnny.bogo@outlook.com innen 11. januar 2019.

Planinitiativ.pdf
Referat oppstartsmøte.pdf

Tips en venn Skriv ut