A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Grav Industriområde - Skjønhaug syd - i Trøgstad kommune

Varslingskart

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Grav Industriområde – Skjønhaug syd. Planområdet omfatter eksisterende næringsområde samt et område øst for eksisterende hvor kommuneplanens arealdel åpner opp for fremtidig næring. Deler av kommunens eiendom gnr. 28 og bnr. 38 som er vist i kommuneplanen som fremtidig bolig, vurderes regulert til næring. Forslagsstiller er Trøgstad kommune. 

 

Hensikten med planforslaget er å regulere for næringsbebyggelse. Tomtene er tenkt skal ha høy grad av utnytting og det skal reguleres inn grøntstruktur i og rundt næringsområdet. Planområdet omfatter ca. 250 daa. Området er tenkt regulert til «næring», «samferdselsanlegg» og «grøntområder».

Det er vurdert at planarbeidet ikke er konsekvensutredningspliktig.

Merknader og spørsmål til oppstart av planarbeidet sendes til Norconsult AS, Trøgstadveien 4 B, 1830 Askim eller epost mari.hogas.steen@norconsult.com. Frist for merknader er 12. mars 2019. 

 

Vedlegg:
Planområde.pdf

Tips en venn Skriv ut