A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Vann og avløp

Tilknytning til offentlig vannforsyning og avløpsanlegg

Ved førstegangs tilknytning til offentlig vannforsyning og/eller offentlig avløpsanlegg må det søkes om sanitærabonnement til kommunen som eier av offentlig vann- og avløpsnett.

Tilknytningen er også et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 a, som må forestås av foretak med ansvarsrett, jf. plan- og bygningsloven 20-3, og alle arbeider må utføres av foretak med ansvarsrett etter reglene i plan- og bygningsloven kapittel 23 med tilhørende bestemmelser. 
Det kan søkes om sanitærabonnement og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven i samme skjema som du finner her
 
Hvordan går du frem? 
Kontakt kommunen per tlf: 69 68 16 00 for å få nærmere informasjon om mulighetene for tilknytning til offentlig vannforsyning og avløpsanlegg for eiendommen det gjelder. 
Søknad om sanitærabonnement med nødvendige vedlegg sendes til postmottak@trogstad.kommune.no eller per post til Trøgstad kommune. 
Det må foreligge innvilget sanitærabonnement før arbeidene kan igangsettes. 
Etter ferdigstillelse må det søkes om ferdigattest etter reglene i plan- og bygningsloven. 
 
Hva koster tilknytningen?
Se oversikt i gebyrregulativet til Trøgstad kommune her
 
Relevante sanitær- og gebyrbestemmelser
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser
Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Trøgstad kommune
Gebyrregulativet som vedtas årlig av kommunestyret
 
Tilknytningsgebyr: 
Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Gebyrets størrelse går frem av Gebyrregulativet.
De som har bidratt til utbygging av det kommunale nettet enten via anleggsbidrag, eller ved å bidra til å knytte til eiendommer som ligger mer enn 500 meter fra eksisterende kommunal ledning, vil få lav sats.
 
Årsgebyr:
Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr (fast avgift) og forbruksgebyr (variabel avgift).
 
Vannmåler:
Alle abonnenter er forpliktet til å installere egen vannmåler, og alle forbruksgebyrer beregnes ut fra avlest vannmengde på denne. Selv om enhet har privat vannforsyning, skal måler installeres dersom boligen er tilknyttet offentlig avløp. Enheter uten kommunal vannforsyning blir ikke fakturert for vannforbruket.
 
For enheter med installert vannmåler gjelder følgende:
Måleren er abonnentens eiendom, og skal bekostes av denne. Den skal vare tilpasset forbruket, og være plassert frostfritt, og slik at den er lett tilgjengelig. Ved installasjon av måler, skal melding om montasjetidspunkt, serienummer og forbruk straks meldes til kommunen.
Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid.
Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, eller på annet vis satt ut av drift, skal abonnenten omgående skaffe ny. Plomberte målere kan kun åpnes etter tillatelse fra kommunen.
Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler, som skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Kommunen kan til enhver tid, evt. etter skriftlig søknad fra eieren, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk.
Vannmålerstand må meldes til kommunen ved søknad om brukstillatelse eller ferdigattest for sanitæranlegget.
 
Tilbakeslags- og reduksjonsventil:
Driftstrykk i vannledningsnettet betinger at innlegg forsynes med reduksjonsventil og tilbakeslagsventil.
 
Lokal håndtering av overvann og takvann:
Det er eiers ansvar å disponere overvann og takvann lokalt på egen eiendom, eller lede dette bort slik at det ikke medfører fare for vannsig, ras eller utglidning mot naboeiendommer (jf. Plan- og bygningsloven § 28-3). Primært skal kun drenering rundt kjeller eller ringmur tilknyttes kommunalt overvannsnett.
 
Private felles vann- og avløpsnett:
Dersom den private stikkledningen er tilknyttet kommunal nett via et privat felles nett, skal avtale mellom vannlaget og kommunen foreligge.
 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trøgstad kommune, Østfold finner du her.
Tips en venn Skriv ut