A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Trøgstad PPT

Trøgstad pedagogisk-psykologisk tjeneste

Logo Trøgstad kommune

Kontoradresse: Kirkeveien 13 inngang J

Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad
Telefon: 69 68 16 00
E-post: postmottak@trogstad.kommune.no

Målgruppe

PP-tjenesten er en hjelpetjeneste for barn og ungdom i alderen 0 - 16 år.
PP-tjenesten kan også være sakkyndig for voksne som vil ha behov for spesialundervisning.

Henvisning

Henvisning til PPT skjer skriftlig. Henvisningsskjema 

Dokumenter

 

Ansatte
Navn: Stilling: Telefon E-post
Ane-Lene Gran Leder 69681600 ane-lene.gran@trogstad.kommune.no
Nina Authen Merkantil 69681600 nina.therese.authen@trogstad.kommune.no
Torunn Eriksen PP-rådgiver 94003938 torunn.eriksen@trogstad.kommune.no       
Kjerstin Solberg PP-rådgiver 94007516 kjerstin.solberg@trogstad.kommune.no
Madeleine Milo Kleven PP-rådgiver Permisjon madeleine.milo.kleven@trogstad.kommune.no

 

 

PPT på 15 språk

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om PPT på 15 språk - Du finner det ved å klikke på denne linken.

 

PP-tjenestens mandat er regulert i: 

Opplæringsloven § 5-6.

 

"Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen.

 

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskifter om dei andre oppgåvene til tenesta."

 

Barnehageloven § 19 c.

 

"Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utabeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger.

 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov. Departementet kan gi forskrift om andre oppgaver for den pedagogisk-psykologiske tjenesten."

 

Tips en venn Skriv ut