A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Skole og SFO/Permisjon fra undervisning

Permisjon fra undervisninga

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillat å gi permisjon ut over to uker i gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Informasjon om regelverk til foreldre (bokmål)

Lover

Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tips en venn Skriv ut