A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Nes hytteområde – Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn -høringsfrist 10.05.19

Illustrasjonsbilde

I medhold av plan og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 vedtok Teknikk- og naturutvalget den 26.03.2019 å legge forslag til detaljregulering for Nes hytteområde, gnr. 150 bnr. 1 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 10.05.2019

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for en bedre utnyttelse av et eldre hytteområde på gården Nes 150/1 i Trøgstad ved fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse i området. Det legges opp til inntil 8 nye tomter for fritidsbebyggelse på et planområde som samlet utgjør ca. 31 daa. Det er 8 eksisterende fritidsboliger på området fra før.

Kommunens saksframlegg og aktuelle dokumenter kan leses her:

Planbeskrivelse.pdf
Plankart.pdf
Reguleringsbestemmelser.pdf
ROS-analyse.pdf
Samlet saksfremstilling.pdf
Geoteknisk notat.pdf

Planforslaget er sendt ut til de som hadde innspill til varsel om oppstart og noen andre offentlige høringsinstanser. Det ligger også tilgjengelig på Trøgstad kommunes servicetorg.

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 10. mai 2019 til:

Trøgstad kommune
Postboks 34
1861 Trøgstad

Epost: postmottak@trogstad.kommune.no