A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Boligkontor/Kommunale boliger

Kommunale boliger

Trøgstad kommune har i underkant av 100 boliger som vi disponerer til tildeling. Boligene disponeres av de forskjellige virksomhetene; Pleie-og Omsorg, Bo-og Dagtilbud for Funksjonshemmede, Psykisk Helse- og Rus Team, og NAV. For å bli vurdert tildelt kommunal omsorgsbolig, må man være tjenestemottaker fra èn eller flere av våre virksomheter innen helse, ihht Helse-og omsorgstjenesteloven.

Søknad om kommunal omsorgsbolig skal sendes Boligkontoret, som registrerer søknaden og videresender søknaden til kommunens forvaltningsteam for vurdering og behandling.

NAV har ansvar for å bidra til at andre vanskeligstilte, som selv ikke evner det, finner bolig, ihht Sosialtjenesteloven § 15. NAV har også flere boliger som disponeres i arbeidet med å bosette flyktninger. Bosetting av flyktninger gjøres på bakgrunn av vedtak fattet av kommunestyret.