A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Hverdagen ordner vi sammen - bakgrunn

Myndighetene setter stadige nye krav til kommunene - fremme god helse og livskvalitet og forebygge sykdom og uhelse.

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Krav fra myndighetene til kommunene handler om å jobbe mer forebyggende og effektivt gjennom å forbedre og utvikle tjenestene, slik at innbyggerne både generelt og individuelt kan få bedre helse og livskvalitet.

Strotingsmelding nr. 29, "Morgendagens omsorg"

Det er kommunen som har ansvar for dagtilbud til ulike brukergrupper med fokus på brukeren som ressurs.

Samhandlingsreformen har også gitt kommunene større utfordringer i helsetjenestetilbudet.

Forebygging, tidlig innsats, samarbeid på tvers er noe av det kommunen må bli bedre på.

Hverdagen ordner vi sammen er et prosjekt med brukeren i fokus som en ressurs og "påtverstenkning".