A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer

Høringer

Bilde

Kunngjøring av planprogram for områdereguleringsplan for Monaryggen øst

01.07.2019

I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtok kommunestyret 21.05.2019 i sak 36/19  å fastsette Planprogram for områdereguleringsplan for Monaryggen øst.

Bilde av kart over planområde

Varsel om planarbeider - detaljregulering Skjønhaugenga

26.06.2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Trøgstad kommune:

SKJØNHAUGENGA, planID: 20190001. Planområdet har et areal på ca 11 dekar, og omfatter gnr/bnr: 62/195 og parsell av 62/194. Planområdet er vist med stiplet linje og rød skravur på kartutsnittet.

Tiltakshaver er Skjønhaugenga AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse, i form av flermannsboliger og/ eller rekkehus. Eksisterende bebyggelse på eiendommen saneres.

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning (oppstartsmøte 15.januar 2019).

Området er uregulert, og er i kommuneplanens arealdel (2018-2029) avsatt som kombinert bebyggelse og anlegg – jf kommuneplanbestemmelsenes § 5.1.8 a).

Innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til: Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden, innen 15. august 2019.

Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf 69 17 53 85

Bilde

Kunngjøring av planprogram for Detaljreguleringsplan for Stikla Pukkverk

15.04.2019

I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtok kommunestyret 10.04.2019 i sak 22/19  å fastsette Planprogram for detaljreguleringsplan for Stikla Pukkverk.