A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester

Trøgstad kommune kan tilby ulike hjemmebaserte tjenester.

For kontakt: 69 68 16 00

Hjemmehjelp
Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet p.g.a. sykdom, funksjonshemming, rusmisbruk eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp.
Betaling etter inntekt.


Hjemmesykepleien
Hjemmesykepleien gir veiledning og hjelp til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet, samt medisinsk behandling i samarbeid med lege. Målgruppen er eldre, syke, funksjonshemmede som har behov for nødvendig helsehjelp. Hjelpebehovet kan være av midlertidig eller permanent karakter. Søker må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen.
Tjenesten er gratis.

Bofellesskap for lettere demente
I tilknytning til Trøgstadheimen bo- og servicesenter, er det etablert et bofelleskap med plass til 6 beboere. Dette er en døgnbemannet tjeneste og boform. Målgruppen er lettere demente som ikke lenger kan klare seg alene. Beboerne betraktes som hjemmeboende og betaler selv husleie og andre tjenester.


Utkjøring av mat
Søker må ha et særlig hjelpebehov. Funksjonshemminger må være av en slik art at bruker selv ikke er i stand til å tilberede sin egen mat. Tildeling skjer etter søknad og det er avdelingssykepleier som fatter vedtak.

Trygghetsalarm
Målgruppen er særlig pleie- og omsorgstrengende/funksjonshemmede som har vanskelig for å kunne benytte vanlig telefon, eller er engstelige/urolige for å benytte denne. Prioriterte grupper er:

  • hjerte- og lungesyke som kan få akutt behov for hjelp
  • personer som er utsatt for fall på grunn av sykdom

BPA
Tjeneste beregnet på brukere med omfattende og sammensatte behov.