A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Trøgstadmodellen/Generell informasjon

Generell informasjon

Trøgstadmodellen

Trøgstadmodellen

Trøgstadmodellen er kommunens system for å sikre tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid rundt barn, unge og familier som har behov for bistand eller oppfølging fra kommunale tjenester.

 

  • Tverrfaglig team - Trøgstadmodellen opererer med ulike typer tverrfaglig team knyttet til oppfølgingen av barn, unge og familier som har behov for bistand fra kommunen. Hver barnehage og skole har et tverrfaglig oppvekstteam der de sentrale kommunale tjenester deltar. Videre har vi veiledningsteam for 0-6, 6-16 og 16-23 år. Ansvarsgrupper kan også betraktes som team sammensatt av aktuelle fagpersoner som er knyttet opp til arbeidet med individuelle planer. Der det er hensiktsmessig kan barnet eller ungdommen også delta i møtet. En forutsetning for å få til gode prosesser rundt barn og familie som har behov for oppfølging, er at foreldrene/foresatte og eventuelt barna/ungdommen selv deltar aktivt i de møtene der saken drøftes og tiltak utformes. Det legges derfor stor vekt på å ha en møteform som er inkluderenede og reflekterende - en møteform der dialog tilstrebes.
  • Samtykkeskjema - Riktig bruk av regler og taushetsplikt er en forutsetning for et godt samarbeid med foreldre og barn/ungdom. Det er viktig å huske på at det er foreldrene eller barn/ungdommen selv som eier den informasjon vi ar om vedkommende. For å bidra til at dette etterleves har vi utarbeidet et felles skjema for samtykke til fritak for taushetsplikt. 
  • "Flytskjema" - Dette er under bearbeidelse, og revideres nå mer som "Aurskog-Høland modellen" i møte med barn.
  • Taushetsplikt og samarbeid - utvalgte bestemmelser.