A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Trøgstadmodellen/For fagfolk

For fagpersonell

Trøgstadmodellen

Rapportering

Virksomheter som berører oppvekstområdet og tjenester for barn og unge skal rapportere på følgende punkter i forbindelse med tertialrapportering

(dette foreslås fra 2017, og temaer det skal rapporteres skal være klart til det):

Eks:

 • Trøgstadmodellen  - tverrfaglige møter
 • Cos-kurs
 • Det er mitt valg
 • Internopplæring i virksomheten - Trøgstadmodellen - tidlig innsats - tverrfaglig arbeid

Kompetanseplan

Under arbeid.

Brukermedvirkning

Brukere av tilbud på individnivå :

Trøgstadmodellen og forsterket helsestasjon trekkes inn i videreutvikling av tilbudene.

System

 • Politisk behandling av planverk
 • Den enkelte virksomhetens planverk
 • Samarbeidsutvalg i den enkelte barnehage
 • Foreldreutvalgene i den enkelte skole
 • Brukerråd psykisk helse
 • Brukerutvalg Nav
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Livsløpsutvalget
 • Brukerundersøkelser

Internkontroll

I kommunen har vi systemer for avviksmeldinger og annen kontroll knyttet til tiltakene i modellen. Internkontroll skal sørge for at vedtatte prosedyrer følges og at pålagte og planlagte oppgaver gjennomføres.

Her er noen av dokumentene som inngår i internkontrollen

(Disse dokumentene vil ikke ligge ute for allmennheten, men blir å finne på Compilo under tverrfagligarbeid).

Tverrfaglig arbeid - Trøgstadmodellen

 

Handlingsveilederen

Handlingsveilederen "Det handler om å bry seg", står sentralt i Trøgstadmodellen. Den er utarbeidet for at du i ditt virke skal være bedre rustet til å handle til det beste for barnet. Den skal gi en tydelig oversikt over prosessen "fra bekymring til handling" og gi deg trygghet til å gripe inn så tidlig som mulig.

Handlingsveildederen

 • Veiledende forslag til møtestruktur for tverrfaglig oppvekstteam.

 • Mal for møtereferat fra tverrfaglig oppvekstteam

 • Overgangsrutiner fra helsestasjon - barnehage, barnehage - barneskole, barneskole - ungdomsskole, ungdomsskole - videregående skole.

Formålet med tiltaksplan:

 • Å sikre best mulig helhet og sammenheng fra helsestasjon til og med overgang til videregående skole
 • Bli kjent med hverandres arbeidsområder
 • Å overføre informasjon til det beste for barnet, i samspill med, og etter tillatelse fra foreldre/foresatte

Evaluering

Arbeidet evalueres i RLG og kommunestyret hvert tertial. I tertialrapport registreres antall møter, opplæring, avvik m. m.

 

Dokumenter under arbeid

 • Revidering av handlingsveileder

 • Retningslinjer for tverrfaglig team i Trøgstadmodellen

 • Internkontroll Trøgstadmodellen

 • Årsmelding Trøgstadmodellen

 • Kompetanseplan skal utarbeides for området oppvekst når ny kommuneplan blir vedtatt - 2017/2018

Statlige føringer

På hjemmesiden til barne- og likestillingsdepartementet finner du oppdatert informasjon om barns rettigheter og oppvekstvilkår

https://www.regjeringen.no/no/dep/bld/id298/

 

Barnekonvesjon i praksis

http://www.sjumilssteget.no/

https://www.fylkesmannen.no/ostfold/barn-og-foreldre/sjumilssteget

 

Forebyggende innsats for barn og unge

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv_q16_2013.pdf

 

Kommuneplan

Kommuneplan er kommunens overordnede styringsdokument. Den består både av en arealdel og samfunnsdel.

 

Økonomiplan 2016 - 2019

Økonomiplan er et strategisk dokument som bryter kommuneplanens målsetninger og hovedprioriteringer ned i satsningsområdet, mål og tiltak for de kommende fire årene. Her kan du finne satsningsområder for barn og unge, under kapitell 8 - tjenesteproduksjon eller i den enkelte virksomhet; http://www.trogstad.kommune.no/getfile.php/3250100.2014.sapqqpvcdx/Budsjettdokumentet+2016%5B1%5D.pdf

 

Tverrfaglig ledergruppe

Rådmannsledergruppe har regelmessige møter hvor det samarbeides om å finne fram til gode fellesskapsløsninger i alt arbeid i kommunen. 4 ganger i året skal det forebyggende arbeidet på dagsorden. Årshjul for dette lages av rådmannsteamet. Rådmann leder disse møtene.

Møtedeltakere;

 • Rådmannsteamet

 • Leder for økonomi

 • Leder for service, personal og samfunn

 • Virksomhetsledere for bo- og dagtilbud for funksjonshemmede

 • Virksomhetsledere for Båstad barnehage

Tips en venn Skriv ut