A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/NAV Trøgstad/Flyktninger og innvandrere

Flyktninger og innvandrere

På denne siden finner du informasjon om tilbud og tjenester som er spesielt rettet mot deg som flyktning, innvandrer eller minoritetsspråklig.  Dette kommer i tillegg til ordinære tjenester og tilbud.

BO I TRØGSTAD

Flyktninger som ønsker å bo i Trøgstad, skal ta kontakt med Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDI, IKKE kommunen eller NAV. Flyktninger blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDI.

INTRODUKSJONSORDNING

Som nyankommet flyktning i Trøgstad kan du ha rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram: Regjeringens nettside om introduksjonsprogram:

I noen tilfeller vil også familiegjenforente ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.

Kontakt NAV for å delta i introduksjonsprogrammet.

MÅL MED INTRODUKSJONSPROGRAMMET:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb
  • Økonomisk uavhengighet

STØNAD UNDER INTRODUKSJONSPROGRAMMET

  • Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad.
  • Stønaden utgjør to ganger Folketrygdens grunnbeløp på årsbasis.
  • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
  • Stønaden er skattepliktig.

NORSKOPPLÆRING

Delta voksenopplæring har ansvar for tilbud om norskopplæring etter Introduksjonsloven.

VERGE

Se Fylkesmannens vergemålsportal:

ARBEID I NORGE

Ønsker du å arbeide i Norge ? Her finner du informasjon som er utarbeidet av offentlige instanser: