A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Barnevern/Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Generelt

Er du bekymret for et barn - i den forstand at foreldrene ikke er i stand til å gi barnet den nødvendige omsorgen - bør du melde ifra til barnevernet. Det kan ofte være vanskelig å vite om situasjonen for barnet du tenker på er alvorlig nok til at du bør melde til barnevernet. Er du bekymret bør du uansett melde ifra til barnevernet.

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlig ansatte kan melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Meldingen skal være basert på mer enn en vag antakelse eller et rykte, men du trenger ikke å ha sikker viten om de forholdene du er bekymret for. Det er tilstrekkelig at du har grunn til å tro at barnet er utsatt for omsorgssvikt for å melde fra til barnevernet.

Konsultasjon
Er du i tvil kan du også be om å få en time for en såkalt uformell konsultasjon. Da kan du drøfte en sak anonymt, og få råd for hovrdan du skal gripe saken videre an.

Opplysnings- og meldeplikt
Offentlig ansatte, og andre yrkesgrupper som jobber med barn, har plikt til å melde ifra til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige ansvarsvansker. Når man jobber med barn har man også plikt til å gi opplysninger til banrnevernstjensten dersom de ber om det i forbindelse med behandlingen av en sak.

Oppfølging av meldingen
Når barnevernstjenesten mottar en bekymringsmelding skal de:

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten
Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge (rundskriv Q-06/2010)
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Lover

 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-7 - taushetsplikt
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-3 - undersøkelser
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-4 - innhenting av opplysninger
Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre til barneverntjenesten
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-7a - tilbakemelding
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-2 - meldinger til barneverntjenesten

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan melde fra til barneverntjeneste skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Melding din kan være anonym dersom du melder som privatperson. Offentlig ansatte kan ikke melde anonymt.

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Annen informasjon

Kontaktinformasjon

Trøgstad kommune, Kirkeveien 17, Trøgstad. Tlf: 69681600, Post adresse: Postboks 34, 1860 Trøgstad

Tips en venn Skriv ut