A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av planprogram for områdereguleringsplan for Monaryggen øst

Bilde

I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtok kommunestyret 21.05.2019 i sak 36/19  å fastsette Planprogram for områdereguleringsplan for Monaryggen øst.

Forslag til planprogram er utarbeidet av Rambøll AS på oppdrag av grunneierne i området og er knyttet til arbeidet med reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Monaryggen øst. Planområdet utgjør ca. 547 daa.

Formålet med planarbeidet er å legge føringene for videre drift og utvidelse av området for masseuttak i planområdet. Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning etter § 8 i Forskrift om konsekvensutredninger da tiltaket som følger av planforslaget, kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagstiller og fastsettes av kommunen (kommunestyret). Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning er lagt ut til offentlig ettersyn.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Planprogram.pdf
Samlet saksfremstilling.pdf

Tips en venn Skriv ut