A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Planer og rapporter/Kommunedelplaner

Kommunedelplan Slitu-Momarken

E18 og Monaryggen

Kommunedelplan for Slitu-Momarken ble vedtatt i felles kommunestyremøte for Eidsberg og Trøgstad 19. juni 2014.

Planen med planbeskrivelse finner dere her:

 

Om planarbeidet

Eidsberg og Trøgstad kommuner har i flere år samarbeidet om å utarbeide en kommunedelplan for området Slitu-Momarken. Formålet med planarbeidet har vært å avklare næringsspørsmål knyttet til arealbruk, type næring og fremtidig bruk av sandtakene.

Planen var til høring første gang i 2012. Høringsforslaget inneholdt 3 alternative uttaksstrategier for grus. Det kom inn rundt 40 innspill, og av disse var det innsigelser fra fire myndigheter. Da kommunene ikke kunne egengodkjenne en plan før innsigelsene var frafalt, gjennomførete fylkesmannen et meklingsmøte 20. november 2013. I meklingsmøtet ble det enighet mellom kommunene og innsigelsesmyndighetene om at planalternativ 3 skulle velges, i tillegg til noen andre endringer.

Planen var deretter til behandling i kommunestyrene i begge kommuner, som så sendte planen på fornyet høring, der kun enkelte spørsmål var høringstema. Dette var endringer i forhold til alternativ 3 slik det forelå ved første gangs høring.  Etter denne høringen ble planen på nytt tatt opp til politisk behandling i begge kommuner.

Kommunedelplan for Slitu-Momarken ble vedtatt i felles kommunestyremøte for Eidsberg og Trøgstad 19. juni 2014.

Planvedtaket erstatter midlertidige forbud mot tiltak vedtatt 5. juni 2012 i begge kommuner og 19. desember  2013 i Trøgstad/20. desember 2013 i Eidsberg.

 

Konsekvenser av planvedtaket

Generelt gjelder det at sist vedtatte plan gjelder foran tidligere vedtatt plan. Kommunedelplanen gjelder dermed foran reguleringsplaner i planområdet. Dette betyr at der kommunedelplanen, enten i kart eller planbestemmelser, sier noe annet enn reguleringsplanen, vil kommunedelplanen gjelde foran. Der reguleringsplanen ikke er i motstrid med kommunedelplanen, vil detaljer i reguleringsplanen gjelde.  

Planvedtaket innebærer at det er krav om reguleringsplaner for masseuttak, jfr planbestemmelse nr 1. Generelt gjelder det ifølge plan- og bygningsloven at ethvert tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, herunder vesentlige terrenginngrep, er søknadspliktige.

Ta kontakt med kommunene (plan eller byggesak) dersom dere har spørsmål om planen og konsekvenser av denne.

 

Dokumenter i saken

Politisk behandling

  1. 04-11-2008.pdf
  2. 10-02-2009 vedtak planprogram.pdf
  3. 10-01-2012 videre planprosess.pdf
  4. 12-06-2012 før første høring.pdf
  5. 11-12-2012 orienteringssak.pdf
  6. 11-04-2013 etter første høring.pdf
  7. 18-03-2014 før annen gangs høring.pdf
  8. 24-03-2014 tilleggsak før annen gangs høring.pdf
  9. 19-06-2014 planvedtak.pdf

Meklingsprotokoll

 

Tips en venn Skriv ut