A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Gang og sykkelvei Skjønhaug-Løkenveien - Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn

Illustrasjonsbilde

I medhold av plan og bygningsloven §§ 12–10 vedtok Teknikk- og naturutvalget den 05.12.2017 å legge forslag til detaljregulering for Gang- og sykkelvei langs Rv. 22 fra Skjønhaug til Løkenveien  ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 01.02.2018.

Hensikten med reguleringsarbeidene er å legge til rette for en ny gang- og sykkelvei langs rv. 22 mellom Løkenveien og frem til Skjønhaug. Formålet er å skape en trygg vei for myke trafikanter mellom Skjønhaug sentrum og Båstad via de mindre trafikkerte Løkenveien og Raknerudveien.

Kommunens saksframlegg og aktuelle dokumenter kan leses her:

Planbeskrivelse.pdf
Plankart del 1.pdf
Plankart del 2.pdf
Reguleringsbestemmelser.pdf
ROS-analyse.pdf
Samlet saksfremstilling - 1. gangs behandling.pdf
Planprogram.pdf
Geoteknisk rapport Norconsult.pdf

Planforslaget er sendt ut til de som hadde innspill til varsel om oppstart og noen andre offentlige høringsinstanser. Det ligger også tilgjengelig på Trøgstad kommunes servicetorg.

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 1. februar 2018 til:

Trøgstad kommune
Postboks 34
1861 Trøgstad

Epost: postmottak@trogstad.kommune.no

Tips en venn Skriv ut